Privacyverklaring

Versie 26 augustus 2019

Wie verzamelt de gegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?

NoWayBack asbl / vzw

Camille Simoensstraat 18

1030 Schaarbeek

Ondernemingsnummer 0722.802.824

E-mail: info@opensource.brussels

Hoe en waarom verzamelen en bewaren we de gegevens?

Doel 1: verbetering website (Google Analytics)

Om de website te kunnen verbeteren, hebben we informatie nodig over het browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd. Deze gegevens worden bewaard in de online toepassing Google Analytics. 

Doel 2: markt- en gebruikersonderzoek

We vragen de betrokkenen (mensen, bedrijven en organisaties) hun gegevens door te geven via een enquêteformulier om zicht te krijgen op hun huidige aanpak (waterverbruik, transportmodaliteiten, productie,…) en bereidheid gebruik te maken van de toepassingen die worden ontwikkeld in het kader van het project Opensource.Brussels. 

We vragen de betrokkenen de uitdrukkelijke toestemming om de gegevens te mogen bewaren.

De gegevens worden verwerkt en bewaard binnen de organisatie NoWayBack vzw / asbl (projecthouder Opensource.Brussel), in een digitaal databestand op een vergrendelde computer (paswoord).

Doel 3: informeren, sensibiliseren en activeren (inschrijfformulier nieuwsbrief en activiteiten)

We vragen de betrokkenen die geïnteresseerd zijn om de nieuwsbrief te ontvangen en/of op de hoogte te blijven van activiteiten hun gegevens via inschrijfformulier (Mailchimp) door te geven. Daarom vragen we contactgegevens (naam, e-mail) en locatie (postcode). We vragen de betrokkenen de uitdrukkelijke toestemming om de gegevens te mogen bewaren.

Deze gegevens worden bewaard in de online toepassing Mailchimp. 

Doel 4: financiering van watergerelateerde projecten op scholen (persoonsgegevens giften Fonds Vrienden van NoWayBack vzw)

De oprichter en de begunstigde organisatie in het kader van het Fonds (Vrienden Van de vzw NoWayBack), verbinden er zich toe om het Algemeen Reglement op de Bescherming van de Persoonsgegevens te respecteren en de persoonsgegevens opgenomen in de wekelijkse status van de giften ontvangen vanuit de Koning Boudewijnstichting niet te verspreiden. 

De gegevens worden verwerkt en bewaard binnen de organisatie NoWayBack vzw / asbl (projecthouder Opensource.Brussels), in een digitaal databestand op een vergrendelde computer (paswoord).

Doel 5: lidmaatschap NoWayBack vzw/asbl

NoWayBack vzw / asbl bewaart enkel de gegevens die ze van leden ontvangt bij het afsluiten van lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde databank van vzw NoWayBack in de Camille Simoensstraat 18, 1030 Brussel. Op basis van deze databank kunnen Excellijsten getrokken worden om de medewerkers toe te laten de werking te organiseren. 

De gegevens worden verwerkt en bewaard binnen de organisatie NoWayBack vzw / asbl (projecthouder Opensource.Brussels), in een digitaal databestand op een vergrendelde computer (paswoord).

Met wie delen we deze gegevens?

De gegevens die nodig zijn voor de activiteiten van Opensource.Brussels kunnen worden gedeeld met partnerorganisaties maar in dat geval zal toestemming gevraagd worden aan de persoon in kwestie.

Alle gegevens worden verwerkt binnen de EU. NoWayBack vzw / asbl verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Hoe beschermen we de gegevens?

We voorkomen dat persoonsgegevens gelekt worden – dus publiek gemaakt worden of in verkeerde handen terechtkomen.

We beschermen de integriteit van de data, wat wil zeggen dat we ze niet zomaar wijzigen of wissen. De betrokkene heeft zelf de mogelijkheid aanpassing of uitwissing van gegevens te vragen.

We vermijden dat gegevens verloren gaan, door regelmatig een back-up te maken.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Doel 1: Google Analytics gegevens worden bewaard zolang de huidige versie van de website bestaat.

Doel 2: Persoonsgegevens markt- en gebruikersonderzoek worden tot maximum 5 jaar na inzameling bewaard.

Doel 3: Gegevens nieuwsbrief worden bewaard tot we melding aanpassing / uitschrijving ontvangen van de betrokkene.

Doel 4: ‘Fonds Vrienden van NoWayBack vzw / asbl’, deze gegevens worden bewaard zo lang het Fonds bestaat.

Doel 5: Lidmaatschap NoWayBack asbl / vzw. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

Rechten van de gebruikers

Om deze in te roepen, gelieve ons te contacteren via info@opensource.brussels.

Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan we gegevens verzamelen, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag deze bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

Recht op rechtzetting

Iedere gebruiker heeft het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische besluitvorming te laten uitschakelen.